Zulassungsmodul MAS FH in Cardiovascular Perfusion

Pflichtmodule im MAS FH in Cardiovascular Perfusion

 • Technik und Naturwissenschaften I
 • Technik und Naturwissenschaften II
 • Medizin I
 • Medizin II und Perfusionstechnik I
 • Medizin III und Perfusionstechnik II
 • Angewandte Perfusionstechnik I
 • Angewandte Perfusionstechnik II
 • Angewandte Perfusionstechnik III
 • Gesundheitswissenschaft
 • 3 Module Masterarbeit
 •  Praxismodule
Facebook Twitter Xing LinkedIn Whatsapp E-Mail