Editorial team

Kalaidos Fachhochschule AG

Departement Wirtschaft
Jungholzstrasse 43
8050 Zurich, Switzerland

Kalaidos Law School
Jungholzstrasse 43
8050 Zurich, Switzerland

Careum Hochschule für Gesundheit
Pestalozzistrasse 5
8032 Zurich, Switzerland

Departement Musik
Jungholzstrasse 43
8050 Zurich, Switzerland

Concept and design

Feinheit AG
Fabrikstrasse 54
8005 Zurich, Switzerland

Technical implementation

Kalaidos ICT
Jungholzstrasse 43
8050 Zurich, Switzerland

Kalaidos University of Applied Sciences

Jungholzstrasse 43
8050 Zurich
Facebook Twitter Xing LinkedIn WhatsApp E-Mail