Roman Giuliani, MAS FH in Banking

> zum Studiengang MAS FH in Banking